Waarom we dit graag met je delen:

Onze missie

Waarom willen we deze werkwijze graag delen?

Er zijn veel ontwikkelingen gaande die van grote invloed zijn op het welzijn van de bewoners in Bunschoten:

  • Een snel oplopende vergrijzing
  • Oplopende zorgkosten door een steeds ouder wordende bevolking
  • Minder beschikbaar zorgpersoneel
  • GGZ-patiënten die thuis behandeld worden
  • Toenemende eenzaamheid onder thuiswonende ouderen maar ook onder jongeren

De vergrijzing loopt tot 2040 snel op. Er komen ook steeds meer 80 en 90+-ers bij. De zorgkosten gaan daardoor naar verwachting nog verder oplopen en het aantal beschikbare zorgprofessionals gaat juist afnemen. Ouderen blijven daarnaast steeds langer thuis wonen, wat de druk op mantelzorgers verder vergroot. Buurten staan onder druk door GGZ-patiënten die voornamelijk ambulant behandeld worden en er zijn meer statushouders die hier een plekje vinden om te wonen en te werken. Veel jongeren ervaren eenzaamheid. Bovendien is social media niet altijd zo sociaal, maar kan jongeren ook isoleren en onzeker maken. Contact leggen in de praktijk is voor een toenemend aantal jongeren een grote uitdaging.

Dit alles vraagt om het werken aan een stevige sociale structuur.

Sociaal werk speelt als voorliggende voorziening op de zorg een grote rol. En die mag gezien worden!
We zetten bij De Boei onze hulpverlening zo in, dat duurdere zorg zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Hoe doen we dat? In feite door ‘de huisarts van het sociaal domein’ te zijn. De Boei is op alle levensvlakken actief van geboorte tot het levenseinde. Dat betekent dat de sociaal werkers over een enorm netwerk beschikken van mensen en organisaties. We kunnen snel doorsturen waar nodig, zelf hulp bieden, vrijwilligers inzetten of mensen met elkaar in contact brengen.

Onze Missie

De Boei heeft één groot doel, namelijk:

“Wij willen in 2025 een methode ontwikkeld hebben waardoor we voor elkaar kunnen blijven zorgen in Bunschoten.”

Daar horen drie hoofddoelen bij:

  1. Buurten hebben hulpmiddelen om hun bewoners te ondersteunen en te activeren.
  2. De Boei is de verbindende factor tussen maatschappelijke organisaties en is het sociale aanspreekpunt voor bedrijven.
  3. De Boei zet nieuwe technieken en methoden in op alle werkvelden, teneinde zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd te ondersteunen. Hierdoor moet iedereen mee kunnen blijven doen.